Danh sách điểm chi trả tctn, các chế độ bhxh một lần qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh ninh bình

01/10/2019 04:22 PM


STT Địa bàn Tên điểm chi trả Địa chỉ đặt điểm chi trả/Tầng Thời gian chi trả
  (1) (2) (3) (9)
1 Hoa Lư Bưu cục Hoa Lư Thị trấn Thiên Tôn huyện Hoa Lư  
Các ngày làm việc trong tháng
2 Gia Viễn Bưu cục Gia Viễn Thị trấn Me huyện Gia Viễn  
Các ngày làm việc trong tháng
3 Nho Quan Bưu cục Nho Quan Thị trấn Nho Quan huyện Nho Quan  
Các ngày làm việc trong tháng
4 Tam Điệp Bưu cục Tam Điệp Phường Trung Sơn TP Tam Điệp  
Các ngày làm việc trong tháng
5 Yên Mô Bưu cục Yên Mô Thị trấn Yên Thịnh huyện Yên Mô  
Các ngày làm việc trong tháng
6 Kim Sơn Bưu cục Kim Sơn Thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn  
Các ngày làm việc trong tháng
7 Yên Khánh Bưu cục Yên Khánh Thị trấn Ninh huyện Yên Khánh  
Các ngày làm việc trong tháng
8 Ninh Bình Bưu cục Ninh Bình Phường Phúc Thành TP Ninh Bình  
Các ngày làm việc trong tháng